Молекулярно-Генетическая характеристика штамма A/chicken/Moscow/2/2007 (H5N1) из очага эпизоотии высокопатогенного гриппа А среди сельскохозяйственных птиц в Подмосковье (февраль 2007 г.)

There are no files associated with this record.

Title Молекулярно-Генетическая характеристика штамма A/chicken/Moscow/2/2007 (H5N1) из очага эпизоотии высокопатогенного гриппа А среди сельскохозяйственных птиц в Подмосковье (февраль 2007 г.)
Author Lvov, D.K.; Shchelkanov, M.Yu.; Prilipov, A. G.; Deryabin, P. G.; Akanina, D. S.; Galkina, I. G.; Grebennikova, T. V.; Fedyakina, I.T.; Alkhovsky, S.V.; Usacheva, O. V.; Kireyev, D.Ye.; Slavsky, A. A.; Starikov, N.S.; Petrenko, M.S.; Mikhailova, V.V.; Usachev, Evgeny; Sadykova, G.K.; Morozova, T.N.; Samokhvalov, Ye.I.; Yudin, A.N.; Vitkova, O.N.; Shcherbakova, L.O.; Zaberezhnyi, A.D.; Kalmykov, M.V.; Gromashevsky, V. L.; Aliper, T.I.; Yakovlev, S. S.; Vlasov, N.A.; Nepoklonov, Ye.A.; Suarez, D.
Year Published 2007
Publisher Izdatel'stvo Meditsina
Citation Voprosy Virusologii, Vol. 52(6), pp. 40-47
Peer Reviewed Yes
Published Yes
Faculty Faculty of Science, Environment, Engineering and Technology
Publication Type Journal Articles (Refereed Article)

Show full item record

Griffith University copyright notice