Эпизоотия среди лебедей-шипунов (Cygnus olor) в нижней дельте Волги (ноябрь 2005 г.), вызванная высокопатогенным вирусом гриппа A/H5N1

There are no files associated with this record.

Title Эпизоотия среди лебедей-шипунов (Cygnus olor) в нижней дельте Волги (ноябрь 2005 г.), вызванная высокопатогенным вирусом гриппа A/H5N1
Author Lvov, D. K.; Shchelkanov, M. Yu; Deryabin, P. G.; Burtseva, Ye. I.; Galkina, I. V.; Grebennikova, T. V.; Prilipov, A. G.; Usachev, Evgeny; Lyapina, O. V.; Shlyapnikova, O. V.; Poglazov, A. B.; Slavsky, A. A.; Morozova, T. N.; Vasilyev, A. V.; Zaberezhnyi, A. D.; Dzharkenov, A. F.; Gabbasov, F. B.; Yevdokimova, M. I.; Aliper, T. I.; Litvin, K. Ye.; Gromashevsky, V. L.; Vlasov, N. A.; Yashkulov, K. B.; Kovtunov, A. I.; Onishchenko, G. G.; Nepoklonov, Ye. A.; Suarez, D. L.
Year Published 2006
Publisher Izdatel'stvo Meditsina
Citation Voprosy Virusologii, Vol. 51(3), pp. 10-16
Peer Reviewed Yes
Published Yes
Publisher URI http://elibrary.ru/item.asp?id=9195323
Faculty Faculty of Science, Environment, Engineering and Technology
Publication Type Journal Articles (Refereed Article)

Show full item record

Griffith University copyright notice